Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ICD Tân Cảng Long Bình