Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan_ Nguyễn Đức Doanh(20/10/2019)